Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Selmanurr

Metin Türleri Nelerdir? Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

ROMAN


İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.*Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.*Ana olay etrafında olaycıklar vardır.*Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri yapılır.*Zaman olarak geri dönüşler olur.Romanlar çeşitli türlere ayrılır;– Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır.– Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzını, geleneklerini, adetlerini işleyen romandır.– Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır.– Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romandır.– Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romandır.– Polisiye Roman: Dedektif hikayelerini anlatan romandır. 

HİKAYE


Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan  kısa sanat eserleridir.*Tek bir olay vardır.Olaycıklar yoktur.*Şahıs kadrosu romana göre dardır.*Kişiler çoğu zaman hayatlarının belli bir anı içinde anlatılır.*İki tür hikaye görülür;a)Olay Hikayesi: Maupassant tarzı da denir. Olay esastır.Bizdeki temsilcisi, Ömer Seyfettindir.b)Durum Hikayesi: Çehov tarzı da denir. Olaydan çok insanın belli bir zaman dilimindeki durumu anlatılır.Bizdeki temsilcisi, Sait Faik Abasıyanıktır

MASAL


Olağanüstü olayların anlatıldığı sözlü bir edebiyat ürünüdür.*Olaylar hayal ürünüdür.*Yer ve zaman belli değildir.*Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir.*İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür.*iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.*Eğiticilik esastır. Evrensel konular işlenir.*Olaylar miş’li geçmiş zaman kullanılarak anlatılır.

MAKALE  


Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler  öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.*Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.*Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.*Söz oyunlarına baş vurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.*Her konuda makale yazılabilir.*Gazete ve dergilerde yayımlanır.
DENEME: Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür.*Yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava sezdirir.*Samimi bir dil kullanılır.*Yazar, öne sürdüğü görüşleri ispatlamak zorunda değildir.*Yazarın kesin bir sonuca varma zorunluluğu yoktur.*Nurullah Ataç “Deneme, ben ülkesidir” der.*Yazar anlatımda ve konu seçiminde özgürdür.*Türün ünlüleri, Ahmet Haşim, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanpınar,Selahattin Eyyüboğlu.

FIKRA 


Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.*Gazete yazısıdır.*Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.*Dil tabiidir.Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.*Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.*Türün ünlüleri, Ahmet Rasim, Falih Rıfkı,

ELEŞTİRİ


Sanat, edebiyat, düşünce eserlerini hem öz hem yapı yönünden açıklayan, başarılı ve   başarısız ya da değerli ve değersiz yönlerini gösteren, bunları örneklerle somutlayıp  belirten yazı türüdür.*Eleştiri objektif olmalıdır.*Eleştiride amaç okura ve yazara yol göstermektir.*Eleştirmenin kişisel duygularını kattığı eleştirilere öznel eleştiri, kişisel duygularını katmadığı,objektif olduğu eleştirilere de nesnel eleştiri denir.

Metin Türleri Nelerdir? Resimleri

 • 16
  Edebi türler kavram haritası 2 yıl önce

  Edebi türler kavram haritası

Metin Türleri Nelerdir? Sunumları

 • 7
  Önizleme: 6 ay önce

  Metinlerin sınıflandırılması slaytı (sunum/pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

  2. Sayfa
  Metinlerin SınıflandırılmasıMetinler; gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçlarına göre gruplara ayrılır. Buna göre metinleri şöyle gruplandırabiliriz:

  3. Sayfa


  4. Sayfa
  1. SANAT METİNLERİ Sanat metinleri, gerçeklerin sanatçının hayal, duygu ve düşünce dünyasında yeniden yorumlanması ve şekillenmesiyle meydana gelir.Sanat metinlerine edebî metinler de denir.Bu metinlerde estetik ön plandadır.Sezdirmek ve hissettirmek esastır.Her okunduğunda yeniden yorumlanmaya açıktır.Edebiyat biliminin içerisinde yer alır.

  5. Sayfa
  Sanat metinleri kendi içerisinde:A. Şiir (coşku ve heyecanı dile getiren metinler)B. Olay çevresinde oluşan edebî metinler olarak iki gruba ayrılır.

  6. Sayfa
  A. Şiir (coşku ve heyecanı dile getiren metinler): Duyguları, izlenimleri, coşkuları şiirsel bir anlatım içinde ve özellikle dizeler hâlindeki ritimlerle, uyumlarla ve imgelerle ifade eden metinlerdir.

  7. Sayfa
  B. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler:Kurmacanın (hayal ürünü) imkânlarından yararlanır.Yoruma dayanır.Bir olay örgüsü vardır.Olay örgüsü hayalî olarak düzenlenir.Kişi, zaman, mekân gibi öğeler yer alır.İnsana özgü soyut durumlar somutlaştırılır.

  8. Sayfa
  Olay çevresinde oluşan edebî metinler:1. Anlatmaya bağlı edebî metinler2. Göstermeye bağlı edebî metinler olarak iki gruba ayrılır. Anlatmaya bağlı edebî metinler ve göstermeye bağlı edebî metinler arasındaki en büyük fark; birisinin anlatmaya ve okumaya diğerinin ise göstermeye ve seyretmeye bağlı olmasıdır.

  9. Sayfa
  1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinlera. Destanb. Masalc. Halk hikâyesid. Mesnevie. Manzum hikâyef. Hikâyeg. Roman2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler;a. Geleneksel Türk tiyatrosu(Orta oyunu, Karagöz, köy tiyatrosu)b. Modern Türk tiyatrosu(komedi, dram, trajedi) olarak gruplara ayrılır.

  10. Sayfa
  2. ÖĞRETİCİ METİNLER Öğretici metinlerde amaç gerçeğin yeniden yorumlanması değil olduğu gibi anlatılmasıdır. Önemli olan okuyucuya bilgi vermek ya da bilgiyi paylaşmaktır. Bu nedenle öğretici metinlerde ifadeler açık ve nettir. Her okunduğunda farklı yorumlanmaz.

  11. Sayfa
  Öğretici metinler;1. Tarihî metinler (tarihî konuları anlatan ve belgelere dayanan metinler)2. Felsefî metinler ( felsefî konuları anlatan metinler)3. Bilimsel metinler (bilimsel gelişmeleri anlatan metinler)4. Gazete çevresinde gelişen metinler (makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, haber yazısı, röportaj vb.)5. Kişisel hayatı konu alan metinler (anı, mektup, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi vb.) olarak gruplandırılır.

  12. Sayfa
  ÖZETMetinler gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından iki gruba ayrılır:A. Sanat metinleriB. Öğretici metinler

  13. Sayfa
  Sanat metinleri de kendi arasında iki grupta değerlendirilir.1. Şiir (coşku ve heyecanı dile getiren metinler)2. Olay çevresinde oluşan edebî metinler

  14. Sayfa
  2. Olay çevresinde oluşan metinler:a. Anlatmaya bağlı edebî metinlerb. Göstermeye bağlı edebî metinler olarak ikiye ayrılır. Metinler anlatım türlerine göre farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle hem anlatmaya bağlı hem göstermeye bağlı edebî metinler ile öğretici metinler çeşitli metin türlerinden oluşur.

  15. Sayfa
  1. Anlatmaya bağlı edebî metinler, edebiyatımızda destan ile başlar. Ardından masal, halk hikâyesi, mesnevi, manzum hikâye, hikâye ve roman gibi metin türleri yer alır.2. Göstermeye bağlı edebî metinler, edebiyatımızda geleneksel Türk tiyatrosu ile kendini gösterir. Ardından Tanzimat edebiyatı ile modern Türk tiyatrosu metinleri ile hızlı bir şekilde gelişir.

  16. Sayfa
  B. Öğretici metinler:1. Tarihî metinler,( tarihî konuları anlatan ve belgelere dayanan metinler)2. Felsefî metinler , ( felsefî konuları anlatan metinler)3. Bilimsel metinler, (bilimsel gelişmeleri anlatan metinler)4. Gazete çevresinde gelişen metinler,5. Kişisel hayatı konu alan metinler olarak gruplandırılır.

  17. Sayfa
  Bu öğretici metinler içerisinde edebiyatın ilgilendiği edebî metin türleri “gazete çevresinde gelişen metinler” ve “kişisel hayatı konu alan metinler” içerisinde yer almaktadır.Gazete çevresinde gelişen metinler içerisinde yer alan metin türleri:a. Makaleb. Denemec. Sohbetd. Fıkrae. Eleştirif. Haber Yazısıg. Röportaj vb.Kişisel hayatı konu alan metinler içerisinde yer alan metin türleri:a. Anıb. Gezi Yazısıc. Biyografid. Otobiyografie. Mektupf. Günlük vb.

  18. Sayfa
  Alparslan YILMAZ

 • 3
  Önizleme: 6 ay önce

  Metin türleri sunusu / slayt (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  1TÜRKÇE / Düzyazı Türleristyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  2TÜRKÇE / Düzyazı Türleristyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  3TÜRKÇE / Düzyazı TürleriHerhangi bir konuda bilgi vermek, bir görüşü, düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  4TÜRKÇE / Düzyazı TürleriMakale Türünün ÖzellikleriBilimsel bir dil kullanılır.Makalede kullanılan ifadeler, nesnel bir nitelik taşır. Somut özellikler ön plandadır.Öne sürülen düşünce veya tez kanıtlanır.Gazete ve dergilerde yayınlanır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  5TÜRKÇE / Düzyazı TürleriTürk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde görülür.style.visibility

  6. Sayfa
  6TÜRKÇE / Düzyazı Türleriİlk makale, Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete kabul edilen Tercüman-ı Ahval de yayınlanmıştır. style.visibility

  7. Sayfa
  7TÜRKÇE / Düzyazı Türleri(…) Aslında, günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce bile eğitimli insanlar Dünya’nın bir top gibi yuvarlak olması gerektiğini düşünüyorlardı. Ünlü düşünür Aristo, o zamanlar Ay tutulması sırasında, Dünya’nın Ay üzerine düşen gölgesine bakarak onun da yuvarlak olabileceğini öne sürmüştü. Ancak o zamanlar, Dünya’nın ne kadar büyük olduğu bilinmiyordu. (…)Örnekstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  8TÜRKÇE / Düzyazı TürleriYazarın güncel bir konu hakkındaki kişisel görüş ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan yazdığı düşünce yazılarına denir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  9Gülmece yazısı olan fıkralarla düşünce yazısı olan fıkraları karıştırmamak gerekir.TÜRKÇE / Düzyazı Türleristyle.visibilityppt_ystyle.visibilityppt_ystyle.visibility

  10. Sayfa
  10TÜRKÇE / Düzyazı TürleriKonular günceldir.Amaç, bazı güncel sorunları okuyucuyla paylaşmak, bu sorunlar hakkında düşünceleri kanıtlamaya kalkmadan söylemektir.Konular kişisel bir bakış açısıyla işlenir.Fıkra Türünün Özellikleristyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  11. Sayfa
  11TÜRKÇE / Düz Yazı Türleri(…) Bir dönem televizyondaki bilgi yarışmaları seyirciden büyük ilgi görürdü. Amaç sadece stüdyodakileri yarıştırmak değil, ekran başındakilere bir şeyler aktarabilmekti. (…) televizyon kendini bir misyoner olarak görürdü. (…)Örnekstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  12TÜRKÇE / Düz Yazı TürleriMakale - Fıkra FarkıMakalelerde kanıtlama esastır. Fıkrada ise makaledeki gibi bir kanıtlama zorunluluğu yoktur.Makalede mutlaka bir sonuca varılır. Ciddî, bilimsel bir dil kullanılır.Fıkra türünde ise yazar ilgi çekici konulardaki düşüncelerini tarafsız olma kaygısı gütmeden açıklar. Fıkralar makalelere göre daha kısa yazılardır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  13TÜRKÇE / Düz Yazı Türleristyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

Metin Türleri Nelerdir? Videoları

 • 4
  6 ay önce

  Metin Türleri ve Söz Sanatları

Metin Türleri Nelerdir? Soru & Cevap

 • 3

  8 ay önce

  Soru : diğer metin türleri niye yok
  biyografi otobiyogrofi gb

  6 ay önce
  bıçak çeksem napabilrsin

Metin Türleri Nelerdir? Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Edebi türler kavram haritası
Sponsorlu Bağlantılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin